С тази политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, за какво ги използваме и как ги пазим. Искаме да положим необходимата грижа към Вашите лични данни.

Кои сме ние?

Ние сме „Возило“ ЕООД. Дружеството е регистрирано в България с ЕИК:205809839, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК. Люлин 8, ул. Годеч №5 (наричана накратко по-долу в тази Политика “Возило”).

Използвайки нашите услуги и продукти, ние се явяваме като администратор на Вашите лични данни и като такъв отговаряме за обработката и съхранението им по прозрачен и сигурен начин.

Какви данни събираме?

Когато се свързвате с нас с искане за пробно шофиране, оферта, брошура, заявяване на час или друго искане на информация за продукти, услуги или приложения na Возило чрез нашата Интернет страница, се прилагат следните правила:

 • Ще Ви помолим да ни предоставите следните Лични данни: име, адрес, имейл, телефонен номер; VIN номер, регистрационен номер, сервизна история, банкови данни и др.;
 • Ние ще използваме тези Лични данни само за изпълнение и проследяване на Вашето искане;
 • Не споделяме Вашите Лични данни с друго дружество или институция, освен при определени искания, които може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощено лице (юридическо или физическо), посочено от Вас;

Нуждаем се от тази информация, за да можем да Ви държим информирани по вашата заявка (за покупка или услуга), както и за да осъществим продажба или доставим услуга. Личните данни са необходими за сключването и изпълнението на договор за поръчка или продажба на между Вас и Возило.

Клиентите, които отправят заявки или запитвания, въвеждат тази информация, без да създават свой личен акаунт на www.vozilo.bg

Автоматизирана обработка на данни при посещение на www.vozilo.bg

Допълнително, обработваме информация за общо ползване, която ни помага да разберем как използвате нашите услуги, включително търсения и задаване на предпочитания при търсене, водене на отчетност на търсенията, които сте правили в нашия уебсайт и за сърфирането Ви в нея (включително IP адрес, време на посещение, посетени страници, интерактивност на отделните страници, ограничена информация за местоположението, устройството и софтуера на потребителя, първоначално или повторно посещение на страницата, информация за източника на трафик).

Обикновено тази информация събираме автоматично посредством използването на „бисквитки“.

За какви цели използваме Вашите данни?

С отправяне на запитвания чрез www.vozilo.bg, събираме и използваме горепосочените лични данни, като искаме да направим възможно изпълнението на отправената заявка или да Ви държим информирани за конкретно направено запитване. Вашите данни за контакт могат да бъдат използвани от нашия екип в случай на необходими уточнения, във връзка с Вашето запитване, заявка или съпътстващата документация. Вашите данни за уреждане на плащания, освен за извършването му, може да се използват от Возило също и в случаите на възникнала необходимост от възстановяване на суми.

Имейл адресът който ни е бил представен в контекста на отправено запитване, абонирането за бюлетин, вписан, за да получите на него допълнителна информация, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес. Имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително да заявите отписване, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Tелефонният номер, който ни е бил представен в контекста на отправено запитване, абонирането за бюлетин, вписан, за да получите на него допълнителна информация, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес. Имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително да заявите отписване, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Използваме информацията за общо ползване, за да подобрим Вашия престой на интернет страницата ни и повишим качеството на услугите, които Ви предоставяме, както и да се защитим от злоупотреби.

Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани във връзка с различни официални производства, включително досъдебни, съдебни и административни производства, свързани с искове и спорове на потребители и ползватели, измами и др.

На какво основание Дружеството обработва Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите данни на основания, позволени от европейското и българското законодателство, и по-конкретно:

Изпълнение на договор:

Ние събираме Вашите лични данни, за да можем да изготвим съответния договор (за поръчка, продажба и други), да потвърдим извършени плащания, както и да Ви информираме за всякакви възникнали законови, административни и други касаещи Ви промени. За целите на изпълнението на задълженията ни към Вас, ние може да прехвърлим вашите лични данни с нотариуси, държавни и административни институции, куриерски фирми, финансови институции и други.

Легитимен /законен/ интерес:

Съхраняваме информацията, посочена от Вас, в контекста на договори за поръчка или покупка, както и използваните услуги, тъй като считаме, че това е Ваш и наш легитимен интерес.

Също така извършваме анализи на статистическите и техническите данни относно общото ползване на страницата ни, на посещенията и поведението на потребителите ни за функционалността на уебсайта, както и на нашите продукти и услуги въз основа на тези анализи, както и да се защитим от злоупотреби.

В допълнение, ние ще съхраняваме данните, свързани с Вашите плащания и договорни отношения за покупки и услуги, за да се уверим, че тази информация е налична в случай на официални производства като граждански дела, административни и наказателни разследвания, потребителски искове и спорове, измами и др.

Съгласие:

Ако нямате подписан договор за поръчка или покупка, но сте се абонирали за нашите бюлетини или други информационни съобщения, необходимите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като напишете кратко писмо до contact@vozilo.bg или директно ни посетите в нашият офис. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Физически и юридически лица, получаващи Вашата информация.

Дружеството се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с Вас, и да спазва всички законови изисквания относно споделянето и разкриването на тази лична информация. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита. Дружеството може да разкрие Вашите лични данни на следните получатели, когато това е законно и/или необходимо, например:

 • Доставчици на услуги по съхранение на бази данни; поддръжка и анализ на интернет страницата ни, както и на информационните ни системи и технологии;
 • Нотариуси
 • Доставчици на пощенски и куриерски услуги;
 • Централни и местни органи и други публични органи (напр. КАТ, НАП, НОИ); органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от нас;
 • Нашите адвокати и професионални консултанти.

Вашите данни извън Европейската икономическа зона

Моля, имайте предвид, че Информацията за общо ползване, събрана автоматично чрез някои от използваните от уебсайта бисквитки, може да бъде прехвърлена на сървър на Google в САЩ, тъй като за анализирането на тази информация използваме Google Analytics – уеб услуга на Google LLC (“Google”).

От наше име, Google ще използва тази информация, за да оцени ползването и състави отчети относно функционалността и посещаемостта на уебсайта и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с неговата.

Също така използваме социални плъгини и вградени пиксели, осигурени от социалната мрежа Facebook и LinkedIn.

Период, за който се съхраняват личните данни

Ще съхраняваме и обработваме Вашите данни за период, не по-дълъг от необходимото за осъществяване на целите, за които същите са събрани, или на съвместими с тях цели. Например:

 • Обработваме данните въз основа на Вашето съгласие докато не оттеглите това съгласие;
 • Използваме Вашите данни въз основа на нашите законни интереси, най-много дотолкова, доколкото това обработване не надхвърля Вашите права и интереса същите да бъдат изтрити или анонимизирани.
 • Използваме данните Ви за изпълнение на договор, най-много толкова дълго, колкото договорното взаимоотношение с Вас е в сила, или докато се прилагат законовоустановените срокове в случай на спорове във връзка с предоставените от нас продукти и услуги.

Как Дружеството защитава личните данни?

Дружеството ще предприеме всички необходими действия и мерки, за да гарантира сигурността на личните данни и да избегне неоторизирания достъп до тях, както и тяхното събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба на данните от страна на неупълномощени лица.

Вашите права за защита на личните данни

Вие, субектът на данните, имате следните права:

Право на достъп до личните Ви данни: да знаете дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;

Право да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. Освен това може да ограничите обработването, ако: обработваме Вашите лични данни без правно основание; след осъществяване на целите, за които са били събрани; ако сте възразили срещу обработването на основание „легитимен интерес“. В този случай ние няма да ги обработваме (с изключение на нейното съхранение), докато не проверим това твърдение.

Право да възразите срещу: изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране; при наличие на друго законово основание; когато обработването се осъществява на основания нашия легитимен интерес или когато е за целите на директния маркетинг.

Право да поискате да изтрием Вашите лични данни, но е възможно да сме законово задължени да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме (или да ограничим обработването за известен период от време, като в такъв случай ще се съобразим с искането за изтриване едва след като сме изпълнили тези изисквания).

Право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработваме данните Ви въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.

Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни.

Как да упражните правата си?

За да упражните някое от правата си, можете да се свържете на данните за контакт с нас по телефон, на електронната поща на Дружеството или да изпратите писмо по пощата. Ще отговорим на всяко искане за достъп до лични данни не по-късно от един месец след подаването му в електронна форма, освен ако не посочите друг предпочитан от Вас начин.

Можете също така да изпратите Вашето искане до e-mail: contact@vozilo.bg

Вашето писмено искане следва да включва:

 • Вашето име;
 • Имейл адреса, с който сте посочили/регистрирали;
 • Предпочитана форма за комуникация (напр. телефон или електронна поща);
 • Подпис (в случай на подаване на хартия);
 • Дата на искането;
 • Адрес за кореспонденция;
 • Пълномощно – ако искането е подадено от името на някой друг.

Дружеството може да поиска да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви, за да упражните правата си.

Промяна на тази политика за поверителност.

Ще Ви уведомим за всякакви промени на тази Политика за поверителност чрез публикуване на актуалната й версия на уебсайта ни. Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни, до екипа ни на имейл: contact@vozilo.bg